Bendrosios nuostatos

UAB „Medlinkas“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo tinklapiais ir socialiniais tinklais. Šios privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą kai lankotės UAB „Medlinkas“ interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, užsisakote prekes ir (arba) paslaugas UAB „Medlinkas“ elektroninėje parduotuvėje, užsisakote naujienlaiškius.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens kodas: 303701365

Buveinės adresas: Ateities g. 10A, 08303 Vilnius

El. paštas: info@medlink.lt

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale.

Pateikdami asmeninę informaciją tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant informacija, kuri automatiškai pateikiama naršant tinklalapyje, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis.

Mes pasiliekame teisę peržiūrėti (įskaitant keitimą, papildymą, atšaukimą) šią privatumo politiką ar bet kurią jos dalį. Pakeista privatumo politikos versija yra laikoma galiojančia nuo jos paskelbimo tinklalapyje datos, nebent pakeitime yra nurodoma kitaip.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Kokią informaciją apie jus renkame?

Renkame tik tiesiogiai Jūsų pateikiamą informaciją:

 • Jūsų vardą ir (arba) pavardę,
 • pašto adresą;
 • telefono numerį;
 • bendrovės/įmonės pavadinimą;
 • asmeninę banko sąskaitą ir (arba) kreditinės kortelės numeris;

Kokiais tikslais naudojame informaciją apie jus?

Įprastai Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis;
 • teikiant elektroninės prekybos paslaugas (jei tokios tinklalapio paslaugos yra prieinamos tinklalapyje);
 • vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą*;
 • išrašant sąskaitas faktūras;

*Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis šiais tikslais.

Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

Mes galime atskleisti Jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • bendrovėms, kurios teikia kurjerių paslaugas;
 • bendrovei, kurios serveryje saugomi asmens duomenys;
 • naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms bendrovėms ir pan.;
 • susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
 • kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus;
 • kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenys?

 • Duomenų valdytojas saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami, išskyrus tuos įstatymų nustatytus atvejus, kai turi būti perduoti valstybės archyvams.

Kaip apsaugojame Jūsų asmeninius duomenis?

Įdiegėme atitinkamas fizines, organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume Jūsų tvarkomus asmens duomenis.

Kokias Jūs turite teises?

 • Jūs turite teisę kreiptis į mus su prašymu suteikti informaciją apie mūsų tvarkomus Jūsų duomenis.
 • kreipti į mus su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums kaip Duomenų valdytojui, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad mes tiesiogiai persiųstume tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Ką turėtumėte žinoti apie trečiųjų šalių svetaines, paslaugas ir produktus mūsų svetainėse?

Mūsų interneto svetainėje (-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių mes nekontroliuojame. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą.

Kur kreiptis, jei kils klausimų?

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

 • elektroniniu paštu: kasparavicius@medlink.lt
 • telefonu: +37068659711
 • paštu: UAB „Medlinkas“, Ateities g. 10A, 083023 Vilnius

Baigiamosios nuostatos

Ši privatumo politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje (-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose. jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.